අගනා තේ ඉඩමක්

Published by Amila 10 Jul 21:05 pm Nuwara Eliya, Nuwara Eliya

  • අගනා තේ ඉඩමක්
  • අගනා තේ ඉඩමක්
  • අගනා තේ ඉඩමක්
  • අගනා තේ ඉඩමක්
Rs 4,950,000

Valuable tea land, concrete road, environment suitable for building a house, an investment for the future

Contact

Land
Land type: Agricultural
Land Size: 96.3 perches
Address: pussellawa.nnuwaraeliya road
For Sell
Nuwara Eliya, Nuwara Eliya
Save ad as favorite