අගනා තේ ඉඩමක්

Amila විසින් විකිණීමට 10 Jul 21:05 pm , නුවර එලිය

රු 4,950,000

Valuable tea land, concrete road, environment suitable for building a house, an investment for the future

අමතන්න

ඉඩම් වර්ගය: කෘෂිකර්මය
ඉඩමේ විශාලත්‍ව: 96.3 පර්චස්
ලිපිනය: pussellawa.nnuwaraeliya road
විකිණීමට
, නුවර එලිය
දැන්වීම ප්‍රියතම ලෙස සුරකින්න

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම adsme.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න