6 -11 වසර ගණිතය සිංහල හා ඉංග්රීසි මාධ්ය

Published by Indrajith 05 Apr 21:23 pm Kadawatha, Gampaha

  • 6 -11 වසර ගණිතය සිංහල හා ඉංග්රීසි මාධ්ය
Negotiable

6 -11 වසර ගණිතය සිංහල හා ඉංග්රීසි මාධ්ය
( LOCAL / EDEXCEL / CAMBRIDGE ) HOME VISIT / ONLINE
ඔබට, A සාමාර්ථයක් සමග සාමාන්ය පෙල ගණිතය විෂය සමත් වීමට අවශ්යද? එසේනම් අපි මුල සිට ආරම්භ කරමු….
අමාරුයි කියන ගණිතය විෂය පහසුවෙන් උගන්වන්නම්. ඔබව A සාමර්ථයකට ගෙන යන්නම්. ශ්රී ලංකාවේ දක්ෂතම ගණිත ගුරුවරයා වෙත ඔබගේ දරුවා යොමුකරන්න.
25 අවුරුදු පළපුරුදු, , පිළිතුරු පත්ර පරීක්ෂක, වෘත්තීය සුදුසුකම් ලත්, ගණිත ප්රශ්චාත් උපාධිධාරී, වරලත් ගණිතඥ ( B.Sc., MSc., CMath. ), ශ්රී ලංකාවේ ප්රථමයන් සිව්දෙනෙක් ‚ තුන්වෙනියන් දෙදෙනෙක් ‚ හා හතරවෙනියාද සමග ‚ දිස්ත්රික් ප්රථමයන් රැසක් බිහිකල ‚ විදේශිය රටවල් 6 ක උගන්වා පලපුරුදු ‚ පසුගිය වසරේ විශිෂ්ට ප්රතිඵල ලබාදුන්‚ ප්රධාන පාසලක ගණිත ආචාර්යවරයෙකිᱹ
පසුගිය වසරේ, සිසුන් 135 කට ගණිතය උගන්වා, A සාමාර්ථ 112 ද, B සාමාර්ථ 16 ක් හා C සාමාර්ථ 7 ද සමග, සියලුම සිසුන් සමත් කර, 83% ක ඉහලම A සාමාර්ථ ප්රතිශතයක් වාර්තාකල, ශ්රී ලංකාවේ එකම ගණිත ආචාර්යවරයාᱹ
6 – 11 වසර සිසුන් සඳහා ගණිතය, සිද්ධාන්ත / පුනරීක්ෂණ හා ප්රශ්නෝත්තර පන්ති සිංහල / ඉංග්රීසි මාධ්යයෙන් HOME VISIT / ONLINE උගන්වනු ලැබේ.
• ඔබගේ දරුවාට නිසැක A සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් කරනු ලබන ඉගැන්වීමකි.
• කෙටි ක්රම මගින් ඉගැන්වීම.
• පාසැල් පෙළ පොත සම්පූර්ණ කෙරේ, පෙරහුරු ප්රශ්න පත්ර, පසුගිය විභාග ප්රශ්න පත්ර සාකච්චා කෙරේ. නිබන්දන සැපයේ.
• සාම්ප්රදායික ඉගැන්වීම් රටාවෙන් මිදී, ආකර්ෂණිය ඉගැන්නුම් ක්රමවේදයක් ඔස්සේ ඉගැන්වීම.
* ඕනෑම දැනුම් මට්ටමක සිටින සිසුන්ව, විශිෂ්ට ප්රතිඵල කරා මෙහෙයවීමට, සුවිශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ඇත. දුර්වලයින් දක්ෂයින් කරන දක්ෂයින් අති දක්ෂයින් කරන, විකල්ප නැති එකම MATHS පංතිය. මුල සිට සරලවම….
වරලත් ගණිතඥ - ඉන්ද්රජිත් පෙරේරා
( B.Sc. , MSc. , CMath. )

ගම්පහ, කොළඹ හා කළුතර දිස්ත්රික්ක තුල නිවසට පැමිණේ.
පංති සඳහා, අමතන්න. 0713325736

“ එන්න විශිෂ්ධයන් අතරට එක්වන්න ”

Contact

Tuition
Tuition type: Private Lesson
For Sell
Gampaha, Kadawatha
Save ad as favorite