නීති විද්යාල ප්රවේශ විභාග සඳහා HOME VISIT / ONLINE පංති

Published by Indrajith 16 Apr 11:03 am Kadawatha, Gampaha

  • නීති විද්යාල ප්රවේශ විභාග සඳහා HOME VISIT / ONLINE පංති
Negotiable

නීති විද්යාල ප්රවේශ විභාග සඳහා HOME VISIT / ONLINE පංති
නීති විද්යාල ප්රවේශ විභාග සඳහා වෘත්තීය සුදුසුකම් ලත් මනා පළපුරුදු ප්‍රශ්චාත් උපාධිධාරී, වරලත් ගණිතඥ ( BSc. BCom. MSc. MBA , CMath. ), පසුගිය වසරේ විශිෂ්ට ප්රතිඵල ලබාදුන්, ආචාර්යවරයෙක් HOME VISIT / ON LINE උගන්වනු ලැබේ. පසුගිය වසරේ 11 දෙනෙක්ට උගන්වා 10 දෙනෙක්ම සමත් කර 91% ක ඉහලම ප්රතිශතයක් වාර්තා කල ශ්රී ලංකාවේ එකම ආචාර්යවරයාᱹ
පසුගිය විභාග ප්රශ්න පත්ර සාකච්චා කෙරේ. නිබන්දන සැපයේ. නිසැක විශිෂ්ට සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් කරනු ලබන ඉගැන්වීමකි. මෙවරද විශිෂ්ට ප්රතිඵල සමගින් නීති ප්රවේශ විභාග සමත් වීමට හොඳම අවස්ථාව ඔබට…
ගම්පහ හා කොළඹ දිස්ත්රික්ක තුල නිවසට පැමිණේ. පංති සඳහා, අමතන්න. 0779012702
ඔබ සමත් කරවන විකල්ප නැති එකම පංතියᱹ

Contact

Tuition
Tuition type: Private Lesson
For Sell
Gampaha, Kadawatha
Save ad as favorite