ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා අගනා ඉඩමක් ඉක්මනින්ම විකිණීමට

Published by Suba Sujani 08 Feb 20:17 pm Balangoda, Ratnapura

  • ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා  අගනා ඉඩමක් ඉක්මනින්ම විකිණීමට
  • ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා  අගනා ඉඩමක් ඉක්මනින්ම විකිණීමට
Rs 38,000

Land for sale.
සියලුම පහසුකම් සහිතයි.
වැලිගෙපොල නගරයට 2Km දුරින් පිහිටා ඇති ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිණීමට.

Contact

Land
Land type: Agricultural, Residential
Land Size: 50 perches
For Sell
Ratnapura, Balangoda
Save ad as favorite