ඉඩමක් විකිණීමට

Published by Prasanna Chandima 26 Nov 19:06 pm Dambulla, Matale

Rs 150,000

දඹුල්ල නගරයේ සිට කිලෝමීටර් 1km ඉඩමක් විකිණීමට කතාකරන්න 076 5624509

Contact

Land
Land type: Other
Land Size: 20 perches
Address: Dambull aluthwaththa
For Sell
Matale, Dambulla
Save ad as favorite