දෙමහල් නිවස විකිණීමට

Published by Chanaka 13 Dec 14:46 pm Gampola, Kandy

Rs 11,500,000

කාමර 5
නාන කාමර 2
ගබඩා කාමර 2
වෙන වෙනම ඇතුල් විමට හැකිය
ගෙවත්ත සකසා ඇත.
සින්නක්කර ඔප්පුව
ව්‍යාපාරික ස්තානයකට ඉතාම සුදුසුයි .

Contact

Houses
Beds: 5
Baths: 2
Land Size: 15 perches
House size: 1,250 sqft
Address: pussallawa,gampola
For Sell
Kandy, Gampola
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on adsme.lk

Post your ad now