හොරණ නගරය ආසන්නයෙන් අගනා බිම් කඩක්

Published by Pubudu 29 Oct 13:28 pm Horana, Kalutara

  • හොරණ නගරය ආසන්නයෙන් අගනා බිම් කඩක්
  • හොරණ නගරය ආසන්නයෙන් අගනා බිම් කඩක්
  • හොරණ නගරය ආසන්නයෙන් අගනා බිම් කඩක්
  • හොරණ නගරය ආසන්නයෙන් අගනා බිම් කඩක්
Rs 255,000

හොරණ නගරයේ සිට 2.5km දුරින් වවුලාගල ප්‍රදේශයේ , හොරණ රාජකිය කණිෂ්ඨ විදුහල ආසන්නයෙන් පිහිටා ඇත. ඉතා මනස්කාන්ත පරිසරයක පිහිටි මෙම ඉඩමට ජලය හා විදුලිය සහිතයි..

Contact

Land
Land type: Residential
Land Size: 22.8 perches
Address: 216/7,sudarshana mawatha
For Sell
Kalutara, Horana
Save ad as favorite