පොල් ඉඩමකින් කොටසක් විකිණීමට තිබේ

Published by De Silva 17 Nov 13:45 pm Tangalla, Hambantota

  • පොල් ඉඩමකින් කොටසක් විකිණීමට තිබේ
Rs 135,000

තිස්ස,කතරගම ප්‍රධාන පාරට ආසන්නයේ අක්කර භාගයක පොල් ඉඩමකින් පර්චස් 20ක කොටසක් විකිණීමට තිබේ.
පිරිසිදු ඔප්පු සහිතයි.

Contact

Land
Land type: Agricultural
Land Size: 20 perches
Address: නෙටොල්පිටිය
For Sell
Hambantota, Tangalla
Save ad as favorite