ගණිතය 6 , 7, 8 (සිංහල මාධ්‍ය)

Published by Prasanga Nuwan Dandeniya 08 Feb 11:15 am Panadura, Kalutara

  • ගණිතය  6 , 7, 8  (සිංහල මාධ්‍ය)
Rs 200

ගණිතය 6 , 7, 8 (සිංහල මාධ්‍ය)
තනි හෝ කණ්ඩායම් පංති පවත්වනු ලැබේ.
• අවශ්‍යතා ව අනුව සකස් කළ පාඩම් මලාව.
• පුද්ගලික අවධානය.

Contact

Tuition
Tuition type: Class
For Sell
Kalutara, Panadura
Save ad as favorite