බෙලිඅත්ත සිටිනාමළුවෙන් අක්කර 5 ක අගනා ඉඩමක්

Published by Prabhath Hemanthe 28 Jan 12:56 pm Beliatta, Hambantota

  • බෙලිඅත්ත සිටිනාමළුවෙන් අක්කර 5 ක අගනා ඉඩමක්
  • බෙලිඅත්ත සිටිනාමළුවෙන් අක්කර 5 ක අගනා ඉඩමක්
  • බෙලිඅත්ත සිටිනාමළුවෙන් අක්කර 5 ක අගනා ඉඩමක්
  • බෙලිඅත්ත සිටිනාමළුවෙන් අක්කර 5 ක අගනා ඉඩමක්
  • බෙලිඅත්ත සිටිනාමළුවෙන් අක්කර 5 ක අගනා ඉඩමක්
Rs 35,000

බෙලිඅත්ත සිටිනාමළුවේ තංගල්ල බෙලිඅත්ත පාරට කි.මී. 1 ක් දුරින් බෙලිඅත්ත නගරයට කි.මී. 4 කින් ද තංගල්ල නගරයට කිමී. 6 ක දුරින් ද පිහිටි අක්කර 5 ක මනරම් ඉඩම පර්චස් එකක් රු.35,000 ක මුදලකට විකිණේ.
අදම අමතන්න
071-8680154
071-8246225
කරුණාකර අතරමැදියන් සම්බන්ද වීමෙන් වලකින්න.

Contact

Land
Land type: Agricultural, Commercial, Residential
Land Size: 800 perches
Address: කපුදූව ආර පාර,සිටිනාමළුව,බෙලිඅත්ත.
For Sell
Hambantota, Beliatta
Save ad as favorite