අ.පො.ස.(සා/පෙළ) ගණිතය – ප්‍රශ්නෝත්තර පන්ති ( Paper Classes ) HOME VISIT

Published by Indrajith 02 Feb 04:47 am Kadawatha, Gampaha

  • අ.පො.ස.(සා/පෙළ) ගණිතය – ප්‍රශ්නෝත්තර පන්ති ( Paper Classes ) HOME VISIT
Negotiable

අ.පො.ස. (සා/පෙළ) ගණිතය - ප්‍රශ්නෝත්තර පන්ති ( Paper Classes ) HOME VISIT - SINHALA / ENGLISH MEDIUM
ගණිතය යනු අ.පො.ස.(සා/පෙළ) සදහා ඇති වැදගත්ම විශයය වේ. බොහෝ දෙනෙකුගේ අනාගත ඉරණම විසදෙනුයේ මෙම විශයට ලබාගන්නා ශ්රේණිය මතයි.
අ.පො.ස.(සා/පෙළ) ගණිතය , පුනරීක්ෂණ හා ප්‍රශ්නෝත්තර පන්ති සිංහල / ඉංග්රීසි මාධ්යයෙන් නිවසට පැමිණ උගන්වනු ලැබේ. ( Local / Cambridge / Edexcel )
අමාරුයි කියන ගණිතය විෂය පහසුවෙන් උගන්වන්නම්. ඔබව A සාමර්ථයකට ගෙන යන්නම්.
25 අවුරුදු පළපුරුදු, , පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂක, වෘත්තීය සුදුසුකම් ලත්, ගණිත ප්‍රශ්චාත් උපාධිධාරී, වරලත් ගණිතඥයෙක් ( B.Sc., MSc., CMath. ), ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථමයන් තිදෙනෙක් ‚ තුන්වෙනියන් දෙදෙනෙක් ‚ හා හතරවෙනියාද සමග ‚ දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයන් රැසක් බිහිකල ‚ විදේශිය රටවල් 6 ක උගන්වා පලපුරුදු ‚ පසුගිය වසරේ විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල ලබාදුන්‚ ප්‍රධාන පාසලක ගණිත ආචාර්යවරයෙකි.
පසුගිය වසරේ, සිසුන් 135 කට ගණිතය උගන්වා, A සාමාර්ථ 112 ද, B සාමාර්ථ 16 ක් හා C සාමාර්ථ 7 ද සමග, සියලුම සිසුන් සමත් කර, 83% ක ඉහලම A සාමාර්ථ ප්‍රතිශතයක් වාර්තා කල, ශ්‍රී ලංකාවේ එකම ගණිත ආචාර්යවරයාᱹ

ගම්පහ හා කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක තුල නිවසට පැමිණේ. පංති සඳහා, අමතන්න. 0713325736


Contact

Tuition
Tuition type: Private Lesson
For Sell
Gampaha, Kadawatha
Save ad as favorite