සදාහරිත ෙත්ක්ක

Published by Sethuli Nadinsa 21 Aug 10:53 am Puttalam, Puttalam

  • සදාහරිත ෙත්ක්ක
  • සදාහරිත ෙත්ක්ක
  • සදාහරිත ෙත්ක්ක
  • සදාහරිත ෙත්ක්ක
  • සදාහරිත ෙත්ක්ක
Rs 975,000

සදාහරිත ෙත්ක්ක ඉඩම අවුරැද 14 වයස ගස් 15

Contact

Land
Land type: Agricultural
Land Size: 10 perches
Address: පුත්ලම
For Sell
Puttalam, Puttalam
Save ad as favorite