සෙල්ලකතරගම නිවසත් සමග අක්කරයක ඉඩම ඉක්මනින් විකිණීමට

Published by HI-TECH CCTV SOLUTIONS MEMBER 05 Mar 10:22 am Kataragama, Moneragala

Rs 6,000,000

සෙල්ලකතරගම නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටි නිවසත් සමග අක්කරයක ඉඩම ඉක්මනින් විකිණීමට. හොදින් වැඩුනු පොල්ගස් 20ක්ද සහිතයි. පිරිසිදු සහා නිරවුල් ඔප්පු

Contact

Land
Land type: Residential
Land Size: 1 acres
Address: No 02, Karavile Road, Sellakatharagama
For Sell
Moneragala, Kataragama
Save ad as favorite
Visit member's page

Do you have something to sell?

Post your ad on adsme.lk

Post your ad now