මාතර ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.

Published by Theekshani Mihirangi 11 Oct 18:05 pm Matara, Matara

  • මාතර ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.
  • මාතර ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.
  • මාතර ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.
  • මාතර ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.
  • මාතර ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.
Rs 4,500,000

මාතර කොටිකාවත්ත පන්සල සිට මීටර් 100 දුරින් පිහිටි වැවහමන්දූව, වනිගසේකර වත්තේ පිහිටි පර්චස් 10 ඉඩම විකිණීමට..
❌මාතර ලැබිම නව නගරයට ආසන්න පදංචියට
❌මාතර ගොඩගම අධිවේගි පිවිසුමට විනාඩි 5 න්
❌මාතර නගරයට විනාඩි 15 න්
❌පුළුල් මාර්ග හා විධිමත් කාණු පද්ධතිය
❌නිදහස් වටපිටාව
❌නව රෝහල හා අධිකරණට විනාඩි 5 යි
❌පදිංචියට හා ආයෝජනයට
    ☎ 0716515495

Contact

Other
For Sell
Matara, Matara
Save ad as favorite