කන්ටේනර් පෙට්ටියක් විකිණීමට ඇත

Published by ROSHAN WASANTHA 22 Jan 12:25 pm Gampola, Kandy

Rs 220,000

මදක් පාවිච්චි කල සහ එක් පැත්තක පමණක් සුළු වශයෙන් damage එකක් ඇති අඩි 20 කන්ටේනර් පෙට්ටියක් විකිණීමට ඇත

Contact

Other Business Services
Service type: Corporate Training
For Sell
Kandy, Gampola
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on adsme.lk

Post your ad now