පන්විල පුරන්කුඹුර ඉඩමක් විකිණීමට ඇත .

Published by Nalinda Damayantha 09 Nov 16:55 pm Wattegama, Kandy

Rs 40,000

පන්විල ප්‍රදාන මාර්ගයේ සිට 150m පමන දුරකින් පුරන්කුඹුර මාර්ගයේ ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.

Contact

Land
Land type: Agricultural, Residential, Other
Land Size: 13 perches
Address: පන්විල පුරන්කුඹුර
For Sell
Kandy, Wattegama
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on adsme.lk

Post your ad now