ඉක්මනින් විකිණීමට

Published by Ashen 12 Aug 18:02 pm Kundasale, Kandy

Rs 110,000,000

තට්ටු දෙකක ගොඩනැගිල්ල තුන්වෙනි තට්ටුව සදහා ස්ලැබ් එක දමා ඇත සහ කුලියට දිය හැකි කඩ කාමර තුනක් ඇත, ප්‍රධාන මාර්ගයේ අසලම පිහිටා ඇත, පිරිසිදු සිංනක්කර ඔප්පු.
මිල ගනන් සාකච්ඡා කර ගත හැක.

Contact

Houses
Beds: 7
Baths: 4
Land Size: 16 perches
House size: 1,900 sqft
Address: 10/3 new digana road ,kundasale
For Sell
Kandy, Kundasale
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on adsme.lk

Post your ad now