හොරණ මොරගහහේන නිවසක් විකිණීමට ඇත .

Published by Surangi Fernandez 18 May 14:10 pm Horana, Kalutara

  • හොරණ මොරගහහේන නිවසක් විකිණීමට ඇත .
  • හොරණ මොරගහහේන නිවසක් විකිණීමට ඇත .
  • හොරණ මොරගහහේන නිවසක් විකිණීමට ඇත .
  • හොරණ මොරගහහේන නිවසක් විකිණීමට ඇත .
Rs 7,000,000

සාලය ටයිල් කර සිවිලිම ගසා ඇත .
පිටත වැසිකිළි 1
වැරැන්ඩාව .
නිරවුල් ලියකියවිලි .
විදුලිය සහ පිරිසිදු ලිං ජලය.
පරීක්ෂාවෙන් පසු මිල සාකච්ඡා කර ගත හැක .
බ්‍රෝකර්වරුන් අනවශ්‍යයයි.
ලක්ශ 70
0788110803

Contact

Houses
Beds: 3
Baths: 1
Land Size: 13 perches
House size: 1,182 sqft
Address: හොරණ මොරගහහේන
For Sell
Kalutara, Horana
Save ad as favorite