පෞරාණික නිවසක් කඩා ඉවත් කිරීම

Published by Starad 21 Jan 17:31 pm Horana, Kalutara

  • පෞරාණික නිවසක් කඩා ඉවත් කිරීම
  • පෞරාණික නිවසක් කඩා ඉවත් කිරීම
  • පෞරාණික නිවසක් කඩා ඉවත් කිරීම
  • පෞරාණික නිවසක් කඩා ඉවත් කිරීම
  • පෞරාණික නිවසක් කඩා ඉවත් කිරීම
Negotiable

පෞරාණික නිවසක් කඩා ඉවත් කිරීම

වසර 150ක් පමණ පැරණි නිවසක් කඩා විකිණේ.
නිවසේ සියළුම ජනේල, දොරවල්, ලොකු කබොක් ගල්, රවුම් කබොක්, සොල්දර, අත්තිවාරමේ ඇති සියලුම ගල්, උළු සමග විකිණේ

Contact

Trade Services
Service type: Building / Construction
For Sell
Kalutara, Horana
Save ad as favorite