නිවස සහා ඉඩම

Published by Mangala 25 Feb 18:03 pm Galle, Galle

Rs 6,500,000

ෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝෝ
කරාපිටිය රොහලට විනාඩි 5, දුර කි.මි.2, ගාල්ල නගරයට 3 කි.මි, පින්නදුව අධිවෙගි මාර්ගයට ආසන්නව, ඩි.සැම්සන් රාජපක්ෂ ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා පිහිටි නිවස සහ ඉඩම.Contact

Houses
Beds: 4
Baths: 1
Land Size: 9 perches
House size: 1,200 sqft
Address: 311/ඒ, ඇල්හ වත්ත, හෙලිපාර, ඇතිලිගොඩ, ගාල්ල.
For Sell
Galle, Galle
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on adsme.lk

Post your ad now