හෝමාගම දියගම ඉඩම

Published by Milindu 12 Aug 20:56 pm Homagama, Colombo

Rs 440,000

හෝමාගම දියගම ක්‍රිඩාංගනය අසල ක්‍රවුන් ක්‍රසන්ට් මාවතේ පිහිටි පර්චස් 16 ඉඩම විකිනීමට

Contact

Land
Land type: Residential
Land Size: 16 perches
Address: homagama diyagama
For Sell
Colombo, Homagama
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on adsme.lk

Post your ad now