සැටලිමක කොටස් විකිණීමට ඇත.

Published by SUNRAYS ADVERTISING 02 Oct 14:43 pm Angoda , Colombo

  • සැටලිමක කොටස් විකිණීමට ඇත.
  • සැටලිමක කොටස් විකිණීමට ඇත.
  • සැටලිමක කොටස් විකිණීමට ඇත.
  • සැටලිමක කොටස් විකිණීමට ඇත.
Rs 487,500

සැටලිමක කොටස් විකිණීමට ඇත.

යකඩ ජැක් 100ක් ඇත. එකක් 3500යි
පයිප්ප 30 ක් ඇත. එකක් 4000යි
කෑන් 50ක් ඇත. එකක් 350යි

මුල්ලේරියාව බැංකුව හංදියේ

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න
077 672 1619
071 878 6628

Contact

Other
For Sell
Colombo, Angoda
Save ad as favorite