නිවස සහ ඉඩම විකිනිමට - පන්නිපිටිය

Published by Lanka Advertising Agency 05 Feb 22:32 pm Pannipitiya, Colombo

Rs 17,500,000

පන්නිපිටිය අරලිය උයන "සිරස" අසල 9වන පටුමග පිහිටි පර්චස්10 දෙමහල් නිවස. ලක්ෂ 175. 0776406081 විමසන්න.

Contact

Houses
Beds: 2
Baths: 1
Land Size: 10 perches
House size: 1,500 sqft
Address: Pannipitiya
For Sell
Colombo, Pannipitiya
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on adsme.lk

Post your ad now