ආයතන සහ හොටෙල් සදහා සියළු වර්ගයේ වාහන

Published by Acefleet 19 Mar 16:48 pm Dehiwala, Colombo

  • ආයතන සහ හොටෙල් සදහා සියළු වර්ගයේ වාහන
Negotiable

ඔබගේ ආයතනයට අවශ්‍ය සියලු වර්ගයේ වාහන දැන් එකම නිවසක් යටින් ලබා ගත හැක
සේවකයන් ගේ ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබා දීම ගැටළුවක් ද. මිල ගනන් සාකච්ඡා කළ හැක

Contact

Auto Services
Service type: Car Rentals
For Sell
Colombo, Dehiwala
Save ad as favorite