නිවසක් විකිණීමට තිබේ

Published by Indika Wijayaratne 13 Dec 22:07 pm Gampaha, Gampaha

Rs 8,500,000

ගම්පහ අස්ගිරිය ඇනිකට් පාරේ පර්චස් 7.5 ක පිහිටි මෙම නිවස වහාම විකිණීමට තිබේ. ගැණුම්කරුවන් පමණක් කථා කරන්න.

Contact

Houses
Beds: 2
Baths: 1
Land Size: 7.5 perches
House size: 1,150 sqft
Address: ඇනිකට් පාර, අස්ගිරිය, ගම්පහ
For Rent
Gampaha, Gampaha
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on adsme.lk

Post your ad now