කඩ කාමරයක් කුලියට දීමට ඇත

Published by Indika 05 Feb 17:40 pm Galle, Galle

Rs 6,000

ගාල්ල මාපලගම ප්‍රධාන මාර්ගය අසල කඩ කාමරයක් කුලියට දීමට ඇත

Contact

Commercial Property
Property type: Shop
Size: 112 sqft
Address: Pathiragoda,Akmeemana
For Rent
Galle, Galle
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on adsme.lk

Post your ad now