බේකරි බාස් මහතෙකු අවශ්‍ය කර තිබේ

Published by Sachithra Dilshan 16 Apr 22:35 pm Hikkaduwa, Galle

Rs 40,000

හික්කඩුව නගරය ආසන්නයේ දර පෝරණු බේකරියක බේකරියක වැඩ කිරීම සදහා බේකරි බාස් මහතෙකු අවශ්‍ය කර තිබේ. නවාතැන් පහසුකම් සහ සියලූම කෑම, බීම සපයාදීම අප ආයතනය විසින් සපයනු ලැබේ.

Contact

Jobs in Sri Lanka
Galle, Hikkaduwa
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on adsme.lk

Post your ad now