බේකරි වැඩ දන්නා සේවකයෙකු අවශ්‍ය කර තිබේ.

Published by Ishara 05 Oct 16:55 pm Elpitiya, Galle

Negotiable

ඇල්පිටිය ප්‍රදේශයේ බේකරියක් සඳහා අයිසිං වැඩ සහ කේක් වර්ග සෑදීම සඳහා පුහුණු සේවකයෙකු අවශ්‍ය වේ. (පුර්ණ කාලීනව - Full Time ) සේවය කළ යුතුය.
දක්ෂතාවය මත වැටුප් ගෙවීම් සිදු කරනු ලබයි.

වැඩිදුර විමසීම් : 0772652121

Contact

Jobs in Sri Lanka
Galle, Elpitiya
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on adsme.lk

Post your ad now