කොළඹ සහ මහරගම පිහිටි ක්‍රීඩා භාණ්ඩ ප්‍රදර්ශනාගාරයක් සදහා වෙළද සහයකයින් අවශ්‍යයි.

Published by Aruna 16 May 22:57 pm Colombo 04 , Colombo

Rs 35,000


*වයස අවුරුදු 18 ත් 25 ත් අතර
* ක්‍රිකට්,මළල ක්‍රීඩා,අත්පන්දු වැනි ක්‍රීඩාවන් වලට සහභාගී වී තිබීම අමතර සුදුසුකමකි.
* වැටුප රු.30 000/- සිට රු.35 000 ( දිරි දීමනා දෙනු ලැබේ.)
* නවාතැන් පහසුකම් ඇත.

Contact

Jobs in Sri Lanka
Colombo, Colombo 04
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on adsme.lk

Post your ad now