මින්මැදුරක් සඳහා සේවක සේවිකාවන් - මකුළුදූව,පිළියන්දල

Published by Lanka Advertising Agency 11 Mar 10:15 am Piliyandala, Colombo

Negotiable

මින්මැදුරක් සඳහා පිළියන්දල අවටින් සේවක සේවිකාවන් (වයස 30-40) අවශ්‍යයි මකුළුදූව,පිළියන්දල 0777611603

Contact

Jobs in Sri Lanka
Colombo, Piliyandala
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on adsme.lk

Post your ad now