ෂොටිස් බාස්වරයෙකු අවශ්‍යයි - දෙහිවල

Published by Lanka Advertising Agency 02 Mar 14:34 pm Dehiwala, Colombo

Rs 2,500

ෂොටිස් බාස්වරයෙකු(2500/=) සහ කෑම ෆැන්ට්‍රිය ගෝලයන්(1400/=) අවශ්‍ය කර තිබේ

N018 ගාලුපාර දෙහිවල

Contact

Jobs in Sri Lanka
Colombo, Dehiwala
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on adsme.lk

Post your ad now