වාහන අලුත්වැඩියාව සහ සර්විස් බාස්වරුන් - කහතුඩුව

Published by Lanka Advertising Agency 26 Feb 22:46 pm Piliyandala, Colombo

Negotiable

ත්‍රීරෝද,මෝටර්සයිකල් සර්විස් සහ අලුත්වැඩියාව සඳහා දැනුම ඇති බාස්වරුන්,ගෝලයින් ඉක්මනින් අවශ්‍යයි 0770102423,0772338769

Contact

Jobs in Sri Lanka
Colombo, Piliyandala
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on adsme.lk

Post your ad now