කම්කරු ඇබෑර්තු - බත්තරමුල්ල

Published by 02 Oct 15:35 pm Battaramulla, Colombo

Negotiable

නාරාහේන්පිට

කම්කරු ඇබෑර්තු

මේසන් සහ ගෝල

මේසන් රු. 2500/-

ගෝල රු. 1800/-

උදේ 10.00 ට සහ සවස 03.00 ට තේ ලබා දෙනු ලැබේ.

දිනපතා වැටුප් නවතැන් පහසුකම් ඇත.

Contact

Jobs in Sri Lanka
Colombo, Battaramulla
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on adsme.lk

Post your ad now