තාවකාලික ගබඩා සහයක - වත්තල

Published by John Keells Logistics (Pvt) Ltd MEMBER 27 Nov 19:04 pm Wellampitiya, Colombo

Rs 1,600

# තනතුර : තාවකාලික ගබඩා සහයක (Temporary Warehouse Assistant) - වත්තල මාළු, එළවළු සහ පලතුරු බෙදා හැරීමේ සංකීර්ණය
========================================================

# සුදුසුකම් :

~ අයදුම්කරු වයස අවුරුදු 18-45 ත් අතර අයෙකු විය යුතුය.
~ වත්තල ප්‍රදේශයට විනාඩි 45ක දුරින් පදිංචි අයෙක් විය යුතුය. (ස්ථීර හෝ තාවකාලික)
~ පිරිමි සේවක මහතුන් බදවා ගැනේ.

# ප්‍රතිලාභ :

~ සේවා කාලය - සවස 6 සිට උදෑසන 6 දක්වා (අතිකාල සමග).
~ රාත්‍රී සේවා මුරය.
~ දිනක වැටුප රු. 1600.00
~ රාත්‍රී ආහාරය, තේ, නිල ඇදුම් සහ සපත්තු ආයතනය විසින් සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ සපයනු ලබයි.
~ මෙය කාර්යාලීය රැකියාවක් නොවේ (Office Job).

## රැකියාවට අදාළ ඉහළ අනවශ්‍යය සුදුසුකම් සහිත අයදුම්කරුවන් සමාගම මගින් සම්මුඛ පරීක්ෂණ සදහා කැදවනු නොලැබේ. ##

Contact

Jobs in Sri Lanka
Colombo, Wellampitiya
Save ad as favorite
Visit member's page
John Keells Logistics (Pvt) Ltd

Empowering Your Supply Chain


Do you have something to sell?

Post your ad on adsme.lk

Post your ad now