‍රැකියාවක් සොයන ඔබට

Published by UK Safety System 18 Dec 15:49 pm Kaduwela, Colombo

Rs 65,000

ගිනි නිවීමෙ උපකරණ ආනයනය හා බෙදා හැරීමේ කටයුතු සිදු කරන අප ආයතනයට අවුරුදු 17 -26 අතර O/L, A/L නිමකල (මෙවර A/L විශේෂයි) සහ උපාධිධාරී ඔබට අනඟි අවස්ථාවක්

*නොමිලේ පුහුණුව සමඟ මාසිකව රු. 30,000/- ක ආදායමක්
*පුහුණුවෙන් පසු රු. 65,000/-කට වැඩි ඉහළ වැ‍ටුපක්
* ETF / EPF,වෛද්‍ය රක්ෂණාවරණයක්
*සිංහල, ඉංග්‍රීසි, දෙමළ සහ පරිගණක පුහුණුව
*ආහාර, නවාතැන් ඇතුළු පහසුකම් නොමිලේ

බඳවා ගැනීම් සීමිතයි. ඔබත් අදම අමතන්න.

Contact

Jobs in Sri Lanka
Colombo, Kaduwela
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on adsme.lk

Post your ad now