ගලි බව්සර් සේවය මඩවල/ 0777236199/ Gully Service/Gully Bowser Service Madawala

Published by Indika 09 Oct 07:13 am Kandy, Kandy

Negotiable

Gully Bowser Service Madawala / ගලි බව්සර් සේවය මඩවල

Contact: Mr. Indika 0777236199 / 0777822707

S N M Environment Cleaners (Pvt) Ltd

We Do Clean Gullies, Pits, Drains and also specialized in Treatment plants and Sludge Cleaning

අපද්‍රව්‍ය / වැසිකිළි පිරිසිදු කිරීමේ අවශ්‍යතා සඳහා කරදරයකින් තොරව ඕනෑම පටු මාර්ගයකදී අපගේ වාහන වලට සේවා සැපයීමට හැකි වේ.

Our vehicles will be able to service in any narrow road in your hometown without troubling for you to your sludge / toilets cleaning requirements in your

Houses, Hotels, Offices, Hospitals, Warehouse, and Factories

Areas We Work In…

Madawala, Panwila, Marassana, Hataraliyadda, Mailapitiya, Teldeniya, Poojapitiya, Kandy, Kundasale, Katugasthota, Madawala, Dawulugala , Gampola, Warakapola, Kandy, Digana, Matale, Akurana, Kegalle, Mawanella, Hatton, Pussellawa, Matale, Rikillagaskada, Katigasthota, Teldeniya and all the nearby areas.

Contact

Other Services
Service type: Other
For Sell
Kandy, Kandy
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on adsme.lk

Post your ad now