ශ්‍රී ලංකාව තුළ සියලු දැන්වීම් 1-5 of 7 පෙන්නුම් කරයි
free ads free ads cars land

වෙනත් සේවා, මාලබේ

Negotiable

Any kind of mobile phone repairs and unlocking

ගෘහ සේවා, මාලබේ

රු. 500

නේවාසික බිම් කොටසක් විකිණීමට

ඉඩකඩම්, පිළිමතලාව

රු. 435,000

4 months
ඉඩම් කොටස් විකිනිම

ඉඩකඩම්, අනුරාධපුර

රු. 149,998

4 months
ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.

ඉඩකඩම්, ගාල්ල

රු. 2,100,000

4 months

ඉඩකඩම්, මාතර

රු. 150,000

4 months
balangoda

ඉඩකඩම්, රත්නපුර

රු. 5,500,000

4 months
Page 1 of 1

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම adsme.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න