ශ්‍රී ලංකාව තුළ සියලු දැන්වීම් 1-5 of 7 පෙන්නුම් කරයි
Kalutara Serupita Land For Sale

ඉඩම්, කළුතර

රු. 69,000

නේවාසික බිම් කොටසක් විකිණීමට

ඉඩකඩම්, පිළිමතලාව

රු. 435,000

1 year
ඉඩම් කොටස් විකිනිම

ඉඩකඩම්, අනුරාධපුර

රු. 149,998

1 year
ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.

ඉඩකඩම්, ගාල්ල

රු. 2,100,000

1 year

ඉඩකඩම්, මාතර

රු. 150,000

1 year
balangoda

ඉඩකඩම්, රත්නපුර

රු. 5,500,000

1 year
Page 1 of 1

ඔබට විකිණීමට යමක් තිබේද?

ඔබේ දැන්වීම adsme.lk හි පළ කරන්න

ඔබගේ දැන්වීම පළ කරන්න