පරන කාසි / Old Coins

Published by Dila 23 Feb 11:13 am Anuradhapura, Anuradhapura

Rs 30,000

ඉතා පැරණි අධික වටිනාකමකින් යුත් දුර්ලභ ලිබර්ටි කාසියකි (1776-1976) ඉදිරියේදී මිල වැඩි විය හැකි බවට තක්සේරු කර ඇති බැවින් වැඩි මිළකට යළි විකුණා ගත හැක, විදේශීය වවෙළඳපොළ තුළ වැඩි ඉල්ලුමක් ඇති කාසියකි, මිදල් හදිස්සියක් නිසා බොහොම අඩුවට දෙන්නේ ,අද හෙටම ගන්නවනම් කෝල් එකක් දෙන්න

Contact

Art & Collectibles
Condition: Used
For Sell
Anuradhapura, Anuradhapura
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on adsme.lk

Post your ad now