දෙමහල් නිවස - Kalutara

Published by Niyama Weladapola 28 Nov 15:17 pm Kalutara, Kalutara

Rs 3,500,000

කුඹුක පාරෙ දෙමහල් නිවස සමග ඉඩම. (පොකුනුවිට ආසන්නයේ)
පර්චස් 12 සමග දෙමහල් නිවස.
Price- ලක්ෂ 35( මිල ගණන් කතාකරගත හැක)
නිරවුල් ඔප්පු.
Kitchen- 1
(මුදල් හදිස්සියකට ලබා දෙයි. ඉක්මනින් ගණුදෙනුව සිදුවෙනවානම් මිල කතාකරගත හැක)

Contact

Houses
Beds: 3
Baths: 1
Land Size: 12 perches
For Sell
Kalutara, Kalutara
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on adsme.lk

Post your ad now