කෑගල්ල අවිස්සාවේල්ල පාරට මුහුණලා ඉඩමක්

Published by Kasun Bandara 15 Jan 13:54 pm Galigamuwa, Kegalle

Rs 3,500,000

කෑගල්ල අවිස්සාවේල්ල පාරට මුහුණලා පර්චස් 67 ක ඉඩම ලක්ශ 35යි මුදල් හදිස්සියක් නිසා විකිණිමට ඇත කතා කරන්න 0754823887

Contact

Land
Land type: Commercial
Land Size: 67 perches
Address: narangoda
For Sell
Kegalle, Galigamuwa
Save ad as favorite

Do you have something to sell?

Post your ad on adsme.lk

Post your ad now