ඉංග්‍රීසි 6 වසර සිට උසස්පෙළ දක්වා / English grade 6 to A/L

Published by Crystal 27 Feb 08:16 am Delgoda, Gampaha

  • ඉංග්‍රීසි 6 වසර සිට උසස්පෙළ දක්වා / English grade 6 to A/L
  • ඉංග්‍රීසි 6 වසර සිට උසස්පෙළ දක්වා / English grade 6 to A/L
Negotiable

ඉංග්‍රීසි
English
ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන්
In English and Sinhala Medium
6 වසර සිට උසස්පෙළ දක්වා
Grade 6 to A/L
තනි හා කණ්ඩායම් පන්ති.
Individual and Group Classes
පාසල් පෙළ පොත (සියලුම දරුවන්ට තේරුම් ගැනීමට ඉතා පහසු වෙන ලෙසට)
School Text Book (with a special method that makes so easy to understand the text book)
වාර පරීක්ෂණ (දරුවන්ගේ විභාගවලට මුහුණ දීමට ඇති හැකියාව වැඩිදියුණු කිරීම)
Term tests (improve the ability to face exams)
ව්‍යාකරණ (ඉතා සරල සහ මතක තබා ගැනීමට ඉතා පහසු වන ලෙස සුවිශේෂී ක්‍රමවේද)
Grammar (special and simple methods to study grammar)
වචන මාලාව (වචන මතක තබාගැනීමේ ක්‍රමවේද)
Vocabulary (special methods to study vocabulary)
ඉගෙනීමට ඇති කම්මැලිකම, භය නැතිකරවන ඉගෙනීමට උනන්දුව ඇතිකරවන මනූවිද්‍යාත්මක ක්‍රමවේද
Special psychological methods to reduce the fear and laziness for the language that help to increase the enthusiasm for learning
සවන්දීම (ඉංග්‍රීසි සින්දු, දෙබස් හා පාඩම් අහුන්කන්දීම මගින් ඉංග්‍රීසි භාෂා සීග්‍රයෙන් වර්ධනය කිරීම)
Listening
ඉංග්‍රීසි කථනය (භාෂා අධ්‍යනයේ අත්‍යවශ්‍ය වන ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව නිසැකවම වර්ධනය කිරීම)
Spoken English
සියලුම සිසුන් සඳහා නොමිලේ “Spoken English සහ Grammar පන්තියක්.
Free Spoken and a Grammar class for all the students.
මාර්ගගත ක්‍රමයට හා පැමිණ සහභාගී විය හැකි
Online and Physical classes

Contact Jeewantha - 0765368065

Contact

Tuition
Tuition type: Class
For Sell
Gampaha, Delgoda
Save ad as favorite